Concedieri la CEO din 10 iulie. 200 de persoane, majoritatea muncitori vor pleca acasă

0
727

Încep disponibilizările la CEO. 200 de angajați ai companiei energetice vor rămâne șomeri începând cu data de 10 iulie. Deja administrația Complexului Energetic Oltenia a notificat sindicatele în privința concedierilor colective care vor avea loc peste două luni. Peste 100 dintre angajații CEO care vor pleca acasă în iulie, sunt muncitori. La plecare, aceștia vor primi patru salarii medii brute.

”Subscrisa SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., societate administrată în sistem dualist, având sediul social în Târgu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.5, înregistrată la O.R.C. Gorj cu numărul JI 8/311/31.05.2012, CUI 30267310, prin dl. Boza Sorinel-Gheorghe în calitate de Președinte al Directoratului și dl. Burlan Daniel în calitate de membru al Directoratului, în conformitate cu prevederile art. 69 (l) din Legea nr.53/2003 — Codul Muncii — republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă notifică intenția de a efectua concedieri colective și, având în vedere prevederile alin.(2) ale aceluiași articol, vă comunică următoarele:

 1. NUMĂRUL TOTAL ȘI CATEGORIILE DE SALARIAȚI

La data de 31.032019 în cadrul C.E. Oltenia S.A. își desfășurau activitatea un număr 13.034 salariați, repartizați pe activități astfel:

Activitate minieră 7.927 salariați;  Activitatea energetică — 4.490 salariați;   Executiv CEO 617 salariați.

Pe categorii, structura personalului se prezintă astfel:

TESA   – 1.667 salariați;

Operativi- 333 salariați;

CFL  –  808 salariați;

Muncitori -10.226 salariați.

 1. MOTIVELE CARE DETERMINĂ CONCEDIEREA PRECONIZATĂ

Ultimii ani au adus schimbări importante în sectorul energiei electrice, generate de doi factori dominanți: noile tehnologii, pe de o parte, și mobilizarea internațională de implementare a unor politici de combatere a fenomenului de încălzire globală, pe de altă parte.

Astfel, în contextul actual al pieței de energie, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. trebuie să continue implementarea procesului de restructurare, atât din punct de vedere tehnologic, cât și din punct de vedere al numărului de personal.

În perioada 2013-2018 performanța operațională a CE Oltenia S.A. a fost influențată de o serie de factori interni și externi, dintre care menționăm:

 1. Subvenționarea puternică a concurenței, respectiv a producătorilor pe alte forme de energie.

Producătorii de energie din surse regenerabile primesc subvenții sub forma certificatelor verzi, pe care le plătesc toți consumatorii, inclusiv cei casnici, și care sunt reliefate separat în factura lunară la electricitate;

 1. Permiterea funcționarii unor producători de energie care nu au implementate instalațiile de reducere a emisiilor poluante, în condițiile în care CE Oltenia a implementat aceste proiecte de mediu. Implementarea acestor proiecte are efecte importante asupra costurilor de producție: creșterea costurilor creditelor, a costurilor cu mentenanța și materiile prime folosite de aceste instalații; Volatilitatea prețurilor pe piața de energie;
 2. Evoluția prețului certificatelor de C02;

Prețul unui certificat de C02 a crescut de Ia 4,65 Euro/EUA în data de 07.01.2014 până Ia 7,14 Euro/EUA în data de 30.12.2014, la 8,63 Euro/EUA la finele anului 2015, la 23,4 Euro/EUA la data de 17.12.2018, ajungând la 27,09 Euro/EUA la data de 24.04.2019 (sursa: www.eex.com);

 1. Incepând cu anul 2014, CE Oltenia nu a mai vândut energie electrică pe Piața Reglementată, piață pe care în cele 7 luni din anul 2012 a vândut aproximativ 3,8 TWh (reprezentând 41 % din cantitatea vândută), iar în anul 2013 aproximativ 3,5 TWh (reprezentând 33% din cantitatea vândută);
 2. Legislație nefavorabilă companiei, atât din punct de vedere al facilitaților acordate altor producători (regenerabile și gaz), cât și al legislației secundare realizată de către ANRE (taxa de injecție diferențiată pe zone);
 3. Creșterea capacităților instalate în centralele electrice de producere a energiei din surse regenerabile. La finele anului 2012 capacitatea instalată în rândul producătorilor de energie din surse regenerabile era de 2.004 MW, iar ponderea producției realizată de aceștia era de 6%. La finele anului 2018 puterea instalată era de 4.546 MW, iar ponderea producției de 13%;

De multe ori a fost posibil ca pentru perioade lungi de timp necesarul de consum să poată fi acoperit în afara producătorilor de energie pe cărbune;   Bariere privind exportul de energie;

 1. Reducerea livrărilor de cărbune ca urrnare a faptului că o parte din beneficiarii tradiționali au renunțat să mai achiziționeze lignit de Ia CE Oltenia sau au intrat în insolvență/faliment (CET Arad, CET Oradea, RAAN Drobeta Turnu Severin);
 2. Devalorizarea monedei naționale în raport cu principalele valute în care CE Oltenia are contractate credite a condus la înregistrarea unor diferențe nefavorabile de curs valutar și implicit Ia rezultate financiare negative;
 3. Cresterea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe, ca urmare a aplicarii noilor reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara — IFRS incepând cu 01 ianuarie 2018;
 4. Intârzierea în adoptarea de către Guvern a hotărârilor pentru exproprierea pentru cauză de utilitate publică a proprietăților aflate în coridoarele Roșia, Jilț Sud și Roșiuța, precum și imposibilitatea scoaterii din circuitul silvic a unor suprafețe de teren aferente carierelor Roșia și Tismana au condus la creșterea cheltuielilor prin efectuarea unor lucrări tehnologice suplimentare, dar și cu transportul cărbunelui de la cariere către termocentrale.

Motive determinate de influenta mediului intern

 1. Implementarea instalațiilor pentru conformarea condițiilor de mediu a condus la o creștere a costului de producție (prin creșterea cheltuielilor cu amortizarea) ceea ce a afectat competitivitatea în condițiile în care alți producători pe cărbune nici măcar nu au început proiectele de mediu;
 2. Neîncasarea creanțelor restante, precum și a veniturilor realizate din vânzarea de cărbune și agent termic au contribuit la deprecierea fluxului de numerar;
 3. Prevederile Contractului Colectiv de Muncă cu privire la drepturile si facilitățile acordate salariaților presupun un efort financiar important, cu impact semnificativ asupra rezultatelor financiare ale societății.

 

În aceste condiții, ponderea producției de energie electrică a CE Oltenia în producția Sistemului Energetic Național, a scăzut de la 30,4 0/0 în anul 2012 la aproximativ 21,98 % data de 31.12.2018.

 1. NUMĂRUL SI CATEGORIILE DE SALARIAȚI CARE VOR FI AFECTAȚI DE

CONCEDIEREA PRECONIZATA

Implementarea măsurilor de reorganizare și restructurare a activității va avea ca efect, în anul 2019, desființarea unui număr de 200 de posturi și implicit încetarea raporturilor de muncă pentru motive care nu țin de persoana salariatului pentru un număr de 200 de salariați.

Structura personalului ce urmează a fi concediat în anul 2019 din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. se prezintă sub următoarea formă:

TESA, OPERATIVI, CFL   90 salariați;

MUNCITORI (activități suport și conexe) -110 salariați.

TOTAL   200 salariați.

 1. CRITERIILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE LA CONCEDIERE

În vederea aplicării programului de concediere colectivă se vor avea în vedere, după reducerea posturilor vacante, în ordinea de mai jos, următoarele măsuri:

 1. încetarea contractelor de muncă ale salariaților care la evaluarea anuala au obtinut calificativul nesatisfacator;
 2. încetarea contractelor de muncă ale salariaților care sunt angajați cu contract individual de muncă și la alți agenți economici;
 3. alte măsuri convenite între părțile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.

La aplicarea efectivă a programului de concediere colectivă se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecție socială:

 1. dacă concedierea colectivă ar putea afecta doi soți care lucrează în cadrul societății, doar unul dintre aceștia va fi concediat, cel cu venitul cel mai mic sau la opțiunea acestora.
 2. concedierea colectivă să afecteze numai în ultimul rând persoanele care au copii în întreținere, al căror soț/soție a decedat în accident de muncă, care au în îngrijire soț/soție sau copii handicapați sau pensionați pe caz de boală sau au în îngrijire copii minori.
 3. MĂSURILE PENTRU LIMITAREA NUMĂRULUI CONCEDIERILOR

Pentru atenuarea/limitarea impactului economic și financiar generat de influența factorilor externi și interni asupra performanțelor operaționale ale societății în perioada 2013-2018 s-au adoptat o serie de măsuri de restructurare, reorganizare și eficientizare.

Măsurile de eficientizare adoptate de CE Oltenia în perioada 2013-2018 nu au fost suficiente pe termen mediu și lung, datorită:

Legislației europene care impune condiții legislative din ce în ce mai nefavorabile producătorilor pe carbune pentru orizontul 2030 (creșterea eficienței energetice cu 27%, creșterea ponderii energiilor regenerabile în consumul final al UE la 30%, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% față de nivelul anului 1990);

> Evoluției prețului certificatelor de C02;

Nivelului ridicat al ratelor de rambursat al dobânzilor și comisioanelor la creditele contractate până în prezent.

>-S- S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.S, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal R030267310 cont virament RO 59 RZ8R 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

ROMÂNIA          web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

Datorită rezultatelor financiare negative înregistrate în anii anteriori și a degradării fluxului de numerar o serie de investiții și lucrări de reparații la utilajele din dotare nu s-au mai realizat sau au fost amânate astfel că starea tehnică a acestora s-a înrăutățit. Din aceste motive în perioada următoare se va pune accent pe realizarea cât mai multor investiții pentru reabilitarea capacităților de producție. De asemenea, o importanță deosebită se va acorda echipelor proprii de mentenanță prin intermediul cărora se vor realiza o serie de lucrări de întreținere și reparații la capacitățile de producție.

Astfel, pentru limitarea număruluł concedierilor, în anul 2019 se vor adopta, de asemenea, o serie de măsuri de eficientizare, respectiv de securizare a veniturilor și de optimizare a cheltuielilor operaționale prin:

 1. Reducerea consumului specific brut de combustibil;
 2. Reducerea cheltuielilor cu energia electrică consumată pentru producerea energiei electrice;
 3. Reducerea cheltuielilor cu apa tehnologică utilizată pentru producerea energiei electrice;
 4. Reducerea pierderilor cu dezechilibrelor pozitive și negative;
 5. Reducerea cheltuielilor cu combustibilii (motorina, benzina etc.) în activitatea de producere a energiei electrice;
 6. Reducerea cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb în activitatea de producere a energiei electrice;
 7. Reducerea cheltuielilor cu terții în activitatea de producere a energiei electrice
 8. MĂSURILE PENTRU ATENUAREA CONSECINȚELOR CONCEDIERII SI COMPENSAȚIILE CE URMEAZĂ SĂ FIE ACORDATE SALARIAȚILOR CONCEDIAȚI

Salariații concediați vor beneficia de:

 1. indemnizație de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 2. plăți compensatorii ce se vor acorda salariaților cu contract individual de muncă încheiat pe perioada nedeterminată, în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în cuantum de 4 salarii medii brute pe unitate.

În cazul în care măsura desfacerii contractului de muncă ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecționare a pregătirii profesionale și a încheiat cu societatea un act adițional Ia contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze activitate pentru o anumită perioadă de timp, nu vor fi solicitate acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului

Salariaților cărora li se desfac contractele individuale de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul prevăzut de Codul muncii, care anterior datei desfacerii contractului individual de muncă au beneficiat de drepturile de personal aferente anului în curs, nu vor restitui cota parte din drepturile respective aferente perioadei nelucrate până la finele anului în curs.

Pentru atenuarea consecințelor concedierii C.E. Oltenia va lua măsura de a înștiința agențiile de ocupare a forței de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea șomajului și prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurări.

 1. DATA DE LA CARE SAU PERIOADA ÎN CARE VOR AVEA LOC CONCEDIERILE

Concedierile colective vor avea loc începând cu data de 10.07.2019.

 1. TERMENUL ÎNĂUNTRUL CĂRUIA SINDICATELE / REPREZENTANȚII SALARIAȚILOR POT FACE PROPUNERI PENTRU EVITAREA ORI DIMINUAREA NUMĂRULUI SALARIAȚILOR CONCEDIAT]

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (l) din Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii, sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune administrației măsuri în vederea evitării concedierilor ori  diminuării numărului de salariați care vor fi concediați, într-un termen de IO zile calendaristice de la data primirii prezentei notificări”, se arată în notificarea transmisă de CEO.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here